0533 021 56 77
0533 021 56 77

Adi Komandit Şirket Kuruluşu

ananoim, limited, şahıs şirket kuruluşu

Adi Komandit Şirket Kuruluşu

Adi Komandit Şirketi kurmak

Adi komandit şirket nadir kurulum meydana getirilen şirket türüdür ve birçok yönden Kolektif şirkete benzemektedir. Her ne kadar uygulama olarak nadir kurulan bir şirket çeşidi olsa bile TTK’da bu şirket türü ile ilgili kanun tüzükleri ile yer almaktadır. Komandite ortakların kolektif şirket ortaklarından farkı bulunmamaktadır. Bu şirket türü şahıs şirket türlerinden biridir ve ticari bir unvan adı altında şirket alacaklarında, ortaklardan bir ya da bir kaçı, sınırsız görevli olurken diğerlerinin sınırlı görevli olduğu bir şirket yapısına haizdir. Komandite kısaca sınırsız sorumluluğu olan ortaklar gerçek kişiler olması gerekirken, komanditer doğrusu sınırlı sorumluluk sahibi olan ortaklar tüzel fert olabilirler. Bu şirket türünde, şayet şirket varlığı alacaklara karşı yetersizse, komanditer ortakların kişisel mal varlığına el konulması söz mevzusu olabilir.

Komandit şirketin en belirgin özelliği, ortakların bir kısmının sınırsız sorumluluğu varken bir kısmının sınırlı sorumluluğu olmasıdır. Adi Komandit şirketler, yapısı itibari ile direkt tecim ile uğraşmadan da kazanç elde etme fırsatı tanımaktadır. Bu sayede ticari bilgi ve kabiliyeti olup kafi sermayesi olmayanlara ticaret yapma şansı doğurmaktadır. Bu şirket türünün kendine has belirleyici unsurları bulunmaktadır. Bu belirleyici unsurları şu şekilde sıralayabiliriz:

Komandit şirketlerin kurulabilmesi için iki veya daha fazla gerçek yada tüzel ferdin bir araya gelmesi gerekmektedir.
Şirket belirli bir fakat ve konu için kurulmuş olması gerekmektedir.
Yapılacak girişim için ticari bir işletme kurulması gerekmektedir.
Kurulacak olan şirkette ortakların sorumluluklarının belirlemesi gerekmektedir ve en az iki ortağın bir araya gelmesiyle kurulur.
Ortakların şirkete ana para koymayı kabul etmiş olmaları ve müşterek bir gaye için eşit haklarla birleşerek iş birliği yapmış olmaları gerekir.
Ortakların içinde yapılacak sözleşmeyi kabul etmiş olmaları gerekir.
Şirket unvanında komanditin belirtilmesi şarttır.

Adi Komandit Şirket Kuruluş İşlemleri ve Süreci

Adi Komandit Şirket kurumu için hazırlanan ana sözleşmede bulunması gereken bazı hususlar vardır. Bu hususları şu şekilde sıralayabiliriz:

Ortakların adı, soyadı ve yurttaşlık detayları
Ortakların yerleşim detayları
Şirketin komandit olduğu bilgisi
Şirkete ilişik ticari ünvan ve merkez
Ana hatları belirtilmiş şekli ile şirketin etkinlik alanı ve amacı
Ortakların şirkete koymayı taahhüt etmiş olduğu nakit miktarı, para durumunda olmayan sermaye var ise bu sermayenin değeri
ana para olarak emek konmuşsa emeğin değeri ve biçimi
Şirket temsilcilerinin adı, soyadı, yetkisini tek başına mı birlikte mi kullanacağına dair açıklama
Ana sözleşmeye ve tüzüklere aykırı olmamak kaydıyla ortakların diğer istekleri yer almalıdır

Ana sözleşmede geçen başka komanditerler varsa, onlara dair ad, soyadı ve sermayeye koymaya taahhüt ettikleri varlıkların cinsleri, miktarları yazılarak tescil ve duyuru ettirilmelidir. Komanditer sermayeye alın terini ve ticari itibarını koyamaz. TTK kanunlarında Kolektif şirketler ile ilgili tüzükler komandit şirketler içinde geçerlidir. Her komanditer ortağın sahip olduğu ve şirket ana sözleşmesinde geçen, sermaye eşeysel,miktarı ve ödatından dolayı yönetim hakkı bulunmamaktadır ve komanditer ortaklara verilen yönetim görevlerinin açıkça belirlenmesi gerekmektedir.

Adi Komandit Şirketlerde Yönetim Organları, Yetki ve Görevler

Adi Komandit Şirketlerde Yönetim

Komandit Şirket yönetimi ana sözleşmede belirlenen hükümlerce komandit ortaklara aittir. Sözleşmede yer almayan konular ise kolektif şirketler hükümleri uygulanmaktadır. Kolektif şirketler için düzenlemeler Komandite şirketler içinde geçerlidir ve komanditer ortaklar şirket ile ilgili işlerin yürütülmesinde yetkili değillerdir. Bundan dolayı şirket yürüyüşündeki düzgüsel akış işlerine itiraz hakları olmadığı için müdahale edemezler. Bir tek olağanüstü durumlarda ortaklar genel kurulunda oy kullanma yetkileri mevcuttur. Bu yetkinin içinde ne olduğu ile ilgili hükümler kolektif şirket hükümlerindeki gibidir.

Ortaklar Genel Kurulu

Şirket yönetim ile ilgili kararlar ortaklar tarafından genel kurul kararı ile alınır ve en yetkili makam genel kuruldur. Komanditer ve komandite ortakların bir araya gelmesinden oluşan bu kurulolağan işler dışında olağanüstü durumlar içinde toplanmaktadır. Kolektif şirket için geçerli olan genel kurul unsurları bu şirket türü içinde geçerlidir.Şirketin iç denetim hak ve yetkisi kolektif şirket ortağının denetim hakkı ile aynı bulunmaktadır. TTK kanun tüzüklerine gore her komantider ortak şu yetkilere sahiptir.

Komanditer Ortakların Yetkileri

Şirketin tecim yaptığı yıl sonu bilanço, envanter, ve defterlerini inceleyebilirler. Bu inceleme kendileri tarafınca yapılabileceği benzer biçimde bir uzman tarafından incelenmesini de talep edebilirler.
Komanditer ortak önemli sebepler bulunması durumunda, şirket işleyişini, mevcutlarını bizzat inceleme altına alabilir ve ya uzman bir birey tarafından incelenme talebinde bulunabilir.
Komanditer ortağın yukarıda bahsi geçen denetleme yetkileri ana sözleşmede kısıtlanamaz, fakat bu yetkileri genişletici özellikte hükümler ilave edilebilir.
Komanditer ortaklar tarafından rekabet yasağı uygulanamaz
Komandite şirketin faaliyet dönemi sonlarında elde etmiş olduğu safi kar miktarı, düzenlenecek bilanço ile belirlenmektedir ve yedek akçenin ayrılması ile ilgili bir zorunluluk getirilmemiştir.
Yıl sonu elde edilmiş kar, ana sözleşmede belirlenen oranlarla ortaklar içinde pay edilmektedir.
Ana sözleşme de karın paylaşımı ile ilgili bir hüküm bulunmadığı takdirde kolektif şirketlerde benzer durumlara uygulanan tüzükler komanditer ve komandite ortaklar için de geçerlidir. Şayet bağlayıcı bir karar alınmamışsa, ortaklar koymuş oldukları sermaye miktarları farklı olsa bile kar ve zarar paylaşımı eşit olur.

Komanditer ortağın tüzükte meydana getirilen yeni düzenlemeler ile başka yetkileri de mevcuttur. Bu yetkiler, devirleri, kullanımı ile ilgili ilgili tüzükleri gözden geçirilerek daha detaylı bilgilenmek mümkündür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir