0533 021 56 77
0533 021 56 77

Türkiye’de Şirket Kuruluşu

ananoim, limited, şahıs şirket kuruluşu

Türkiye’de Şirket Kuruluşu

şirket kuruluşu

ŞİRKET KURULUŞU

Türk ticaret Kanunu’nun(“TTK”) 124’üncü maddesinde şirket türleri düzenlenmiş olup, buna nazaran kolektif şirket ile komandit şirket, şahıs şirketleri olarak; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ise sermaye şirketi olarak düzenlenmiştir. Zikredilen ticari şirketlerin her birinin ayrı tüzel kişiliği bulunmaktadır.

ŞAHIS ŞİRKETİ KURULUŞU

Şahıs şirketleri olan kolektif ve komandit şirketlerin tanımı, sermaye koyma borcu, rekabet yasağı, kar ve zarardan mesuliyet, üçüncü kişilere karşı ortakların sorumlulukları şeklinde hususlar TTK’da detaylı olarak düzenlenmiştir.

Buna nazaran, TTK Madde 211’de düzenlendiği şekilde kolektif şirket gerçek kişiler içinde kurulmakta ve ortakların sorumlulukları üçüncü kişilere kısaca şirket alacaklılarına karşı hiç bir şekilde sınırlandırılmamaktadır. Buradaki nihai amaç ticari bir işletmeyi bir ticari ünvanı altında işletmektir.

Komandit şirket kuruluşu maddesini düzenleyen TTK Madde 304’de ise, şirket alacaklılarına karşı komandit şirket ortaklardan bir yada birkaçının sorumluluğu hiç bir şekilde sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu ise belirli bir ana para ile sınırlandırılmıştır.

Kolektif şirketin ve komandit şirketin kurulması için şirket esas sözleşmesinin noterde veya mevzuatta meydana getirilen son değişiklikle tecim sicil müdürlüğü huzurunda kurucular veya vekilleri tarafından imzalanması gerekmektedir.

Kolektif ve komandit şirketin esas sözleşmesinde, mevzuat uyarınca her ortağın ana para olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı; para niteliğinde olmayan sermayenin kıymeti ve bu değerin ne suretle tespit edilmiş olduğu; ana para olarak para durumunda olmayan emek ortaya konulmuşsa, emeğin değerinin esas sözleşmede belirtilmesi gerekmektedir.

SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞU

Türkiye’de yaygın olarak kurulan ve tercih edilen sermaye şirketleri anonim şirket ve limited şirketidir.

TTK Madde 329’da düzenlenmiş olduğu üzere, anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla görevli bulunan şirket türü olup, anonim şirket hissedarları ana para olarak taahhüt etmiş oldukları miktar kadar ve sadece şirkete karşı sorumludur. Anonim şirket hissedarlarının kamu borçlarından dolayı herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır.

Anonim şirketlerde tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye Elli Bin Türk Lirasından az olamaz. Bu miktarın minimum 1/4’ünün kuruluş ile birlikte geri kalan 3/4’lük kısmının ise anonim şirketin tescilinden itibaren en geç 2 yıl içinde ödenmesi gerekmektedir. Anonim şirketin kurulabilmesi için hisse sahibi olan tek bir kurucunun varlığı yeterlidir.

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafınca bir ticaret unvanı altında kurulmakta olup; esas sermayesi ana sözleşme ile belirlenmekte ve ortakların paylarının toplamından oluşur. Ortaklar, kamu borçları haricinde şirket borçlarından görevli olmayıp, bir tek şirkete karşı taahhüt ettikleri esas ana para paylarını ödemekle yükümlüdür. Ortakların sayısı elliyi geçemez. Limited şirketin esas sermayesi en az On Bin Türk Lirası olup, ana para şirketinden farklı olarak nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin ¼’nün tescilden önce ödenmesi şartı, limited şirketler bakımından uygulanmamaktadır. Bu çerçevede, marka tescil ve şirket kuruluş aşamasında taahhüt edilen sermayeye dair bir ödeme yapmadan, limited şirketi kurulabilmektedir.

Ana para şirketlerinde şirketin toplam sermayesi ile her paya atfedilen itibari değeri, hisse senetlerinin isme veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; devir sınırlamaları şeklinde hususların tescil edilecek esas sözleşmede ve hissedarlar arasında bağlayıcılık arz edecek hissedarlık sözleşmesinde yer alması gerekir. Anonim şirketlerinde yönetim kurulu ve genel kurul, limited şirketlerde ise müdürler kurulu ve ortaklar genel kurulu şeklinde karar alma mercii bulunmaktadır.

Hisse devri özelinde, anonim şirketlerde basılmış olan hisse senetlerinin fiziksel olarak devri yeterli olup, kurucu bir işlem olarak herhangi bir noter merasimine veya ilgili ticaret sicil müdürlüğünde hisse devrinin tescil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Limited şirketlerde, hisse devrine dair sözleşmenin noterde onaylanması gerekmektedir. Amme alacağı kapsamındaki borçlar için ise anonim şirket ortaklarının sorumluluğuna hiçbir şekilde gidilmediği halde, limited şirketlerde, limited şirket ile beraber hissedarların da sorumluluğu bulunmaktadır.

Gerek şahıs şirketleri gerekse ana para şirketlerinin tescil ve kuruluşu çerçevesinde aşağıdaki iş ve işlemler tarafımızca yapılmaktadır.

-Şirket Ana Sözleşmesi’nin hazırlanması

-MERSIS üzerinden başvuru yapılması ve tescil için randevu alınması

-Banka bekletme mektubunun alınması, banka hesabı açılması

–Şirket ticari defterlerin teslim alınması ve tutulması

-Vergi açılışı ve bildirimin yapılması

-SGK açılışının yapılması

-İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatının alınması

-Yabancı Sermeye Genel Müdürülüğüne gerekli bildirimlerin yapılması

-Pay senetlerinin ve satmaca bastırılması

-Şirket kaşesinin çıkartılması

-İmza sirkülerinin çıkartılması

 

Yabancılar için şirket kuruluşu, şirket nasıl kurulur?, yabancılar Türkiyede nasıl şirket kurulur.

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE İŞYERİ AÇMA ŞARTLARI

​Yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de şirket kuruluşu amaçlı yatırım yapması ve istihdam ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunması ülkemizin benimsediği ve yabancı girişimcileri teşvik etmiş olduğu süreçtir.

​Türkiye’nin direkt Yabancı Yatırımlar (DYY) Kanunu, eşit muamele ilkesine dayalı olup uluslararası yatırımcıların mahalli yatırımcılar ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmasına olanak tanımaktadır.

Şirket kurma ve hisse devri koşulları, yerel yatırımcılara uygulananlar ile aynıdır. Buna nazaran, uluslararası yatırımcılar, Türk ticaret Kanunu’nda (TTK) belirtilen tüm şirket türlerini kurabilmektedir. TTK; uluslararası standartları karşılayan, özel ana para ve halka arz faaliyetlerini teşvik eden, yönetim işlemlerinde şeffaflık elde eden ve Türkiye’nin iş ortamını AB mevzuatı ve AB’ye katılım süreci ile uyumlu hale getiren bir kurumsal yönetişim yaklaşımı sunmaktadır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir